Biz hakda - NINGBO CHUNCHEN FUTURE-TEHNOLOGY Co., Ltd.

13

NINGBO CHUNCHEN GELJEK-TEHNOLOGI Co.A Ltd., Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäheri, Fenghua etraby, Siwu köçesi, 2-nji Jiaojiu ýolunda ýerleşýär.2011-nji ýylyň iýun aýynda hasaba alnan maýasy 2 million ýuana bilen döredildi.Poslamaýan polatdan vakuum izolýasiýa gap-gaçlaryny professional öndüriji.Iýmitlenmekden terminala çenli ýarym awtomatiki zynjyry amala aşyrýan gözleg, ösüş, önümçilik we satuw toplumlaýyn kärhanasy, içerki poslamaýan polat wakuum izolýasiýa gap-gaç öndürijileriniň biridir.Esasy önümlere termos käseleri, termostatik gara termos käseleri, kofe käseleri we ş.m. ýaly poslamaýan polat termiki izolýasiýa gap-gaçlary girýär we poslamaýan polat wakuum termos käseleri, çüýşeler, küýzeler we termal ýaly 20-den gowrak seriýanyň 200-den gowrak görnüşini üstünlikli ösdürdi. öý hojalygynda, ofisde, kafede, açyk meýdanda, naharhanada, sowgatlarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýan günortanlyk gutular.

Kompaniýa, öňdebaryjy önümçilik tehnologiýasyna bil baglamak, köp sanly izolýasiýa kubogy önümçilik enjamlaryny ornaşdyrmak, şeýle hem bu pudakda köp sanly tejribeli işgärleri tanatmak maksady bilen "Hytaýyň gündelik zerurlyklarynyň hiline hormat goýmak" wezipesini ýerine ýetirýär. "hünärmen, yhlasly, hünärmen," bagyşlamak, paýlaşmak, altruizm, bilelikde döretmek, paýlaşmak, ýeňiş gazanmak, goşant goşmak, üstünlik we hakyky amal "kompaniýa gymmatlyklary kompaniýanyň ösüşi üçin oňat esas döretdi.

Kompaniýanyň anyk guramaçylyk gurluşy bar.Kompaniýanyň baş müdiriniň ýolbaşçylygynda kompaniýanyň umumy dolandyryş edarasy, maliýe bölümi, dolandyryş bölümi, adam resurslary bölümi, iş bölümi, hil bölümi, önümçilik bölümi, satyn alyş bölümi, meýilnama bölümi, gözleg we ösüş bölümi we ş.m. bar bölümleri.

CC.KU kompaniýanyň garaşsyz gözleg we ösüş markasydyr."Innowasiýa, moda, saglyk we daşky gurşawy goramak" önüm düşünjesine eýerýär, önümi ösdürmegiň we önümçilik tejribesini birleşdirýär we belli tehnologiýa we dizaýn kompaniýalary bilen şol bir önüm önümlerini döwmäge synanyşmak üçin hyzmatdaşlyk edýär.Birnäçe senariýada we şahsylaşdyrylan özleşdirmelerde has köp müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kwalifikasiýa päsgelçilikleri.