Global önümçilik pudaklarynyň köpüsi dikeldilýär |ÇUNÇEN

Recentlyakynda dünýäniň köp möhüm ykdysadyýeti tarapyndan çykarylan önümçilik indeksleri, umuman alanyňda, bu ykdysadyýetleriň önümçilik pudaklarynyň giňelmegini we ykdysadyýetiň dikelmegini ýa-da ösmegini dowam etdirýändigini görkezýär.

2010-njy ýylyň 1-nji noýabrynda belli gözleg instituty üpjünçilik dolandyryş assosiasiýasy tarapyndan ýaýradylan hasabatda ABŞ-nyň oktýabr aýynda önümçilik işjeňliginiň görkezijisiniň 56,9, sentýabr aýynyň 54,4-den ýokarydygyny we önümçilik pudagynyň yzly-yzyna 15 aý dowam edendigi görkezildi.Birleşme, ABŞ-nyň ykdysadyýetiniň dikelmegini dowam etdirýärkä, önümçilik pudagy giňelmegini dowam etdirýär, şolaryň arasynda awtoulag, kompýuter we eksport pudaklary önümçiligiň dikeldiş motoryna öwrüldi.

Birnäçe gün ozal ABŞ-nyň Söwda ministrligi tarapyndan ýaýradylan maglumatlar ABŞ-nyň üçünji çärýeginde hakyky içerki önümiň ilkinji çaklamasynyň ýyllyk 2,0 göterim ýokarlandygyny we ikinji çärýekdäki 1,7 göterim ösüşden birneme ýokarydygyny görkezdi. ABŞ-nyň ykdysadyýetiniň pes depginde ösmegini dowam etdirýändigini görkezýär..

Mundan başga-da, Angliýanyň önümçilik satyn alyş menejerleriniň görkezijisi oktýabr aýynda 54,9-a çykdy, mart aýyndan bäri ilkinji ösüş.Bu, Angliýanyň üçünji çärýekde 0.8% ykdysady ösüşine laýyk gelýär.Şonuň ýaly-da, Germaniýanyň önümçilik görkezijisi hem bu pudakda güýçli dikelişi görkezýär.

Ösüp barýan ykdysadyýetleriň arasynda Hytaýyň Logistika we satyn alyş federasiýasy tarapyndan 1-nji noýabrda ýaýradylan maglumatlar Hytaýyň oktýabr aýynda önümçilik satyn alyş menejerleriniň indeksiniň 54,7 bolup, yzly-yzyna üçünji aý ýokarlandygyny we alty aýyň içinde iň ýokary nokadyna ýetendigini görkezdi.Hünärmenler indeksiň yzygiderli ýokarlanmagy ykdysadyýetiň ösýän tendensiýany dowam etdirýändigini görkezýändigini, ýöne geljekdäki ykdysady tendensiýa ýakyndan gözegçilik edilmelidigini we gaty optimist bolmaly däldigini bellediler.

Şol bir wagtyň özünde, HSBC tarapyndan şol gün ýaýradylan hasabatda Hindistanda önümçilik satyn alyş menejerleriniň indeksiniň oktýabr aýynda ep-esli ýokarlanandygyny we sentýabr aýynda 55.1-den 57.2-e çenli ýokarlanandygyny we yzly-yzyna iki aý pese gaçandygyny görkezdi.HSBC Aziýanyň ykdysady analitigi Fan Limin, Hindistanyň önümçilik pudagynyň henizem içerki sarp ediş tarapyndan goldanýandygyny aýtdy.

Emma Japanaponiýa we Günorta Koreýa üçin sanlar umytly däl.Geçen anna güni ýapon önümçiliginiň yzly-yzyna iki aý azalandygyny görkezýän maglumatlardan soň, HSBC-iň soňky hasabaty, Koreýanyň önümçilik indeksiniň hem oktýabr aýynda yzly-yzyna iki aý pese gaçandygyny, sentýabr aýynda 48,8-den 46,75-e çenli azalandygyny görkezýär.Fewral aýyndan bäri iň pes baha.


Iş wagty: 25-2014-nji aprel