Termos kubogy üçin seresaplyklar!|ÇUNÇEN

Durmuşymyzda termos käsesi has köp ulanylýan zat.Sagdyn durmuşyň meşhurlygy bilen köp adam işe ýa-da daşary çykanda termos kubogyny alar.Içmegi halaýan käbir zatlaryny getirmek gaty amatly.Elbetde, termos käsesindäki suw hem dürli-dürli, ýöne termos käsesinde dolduryp bolmaýan dört görnüşli suw bar, köp adamyň düşnüksizdigine ynanýaryn, geliň bilelikde seredeliň.Saglygymyz üçin bilimlere düşünip bilmersiňiz.

Ilki bilen çaý taýýarlaň
Termos käsesi bilen çaý taýýarlamak köpleriň islegi bolup biler.Çaý ýasamak baradaky bilim gaty çuňňur.Çaý medeniýeti Hytaýda-da birneme ýokary medeniýet.Biz bu hakda kän gürleşemzok.Termos kubogynyň işiniň temperaturany saklamakdygyny hemmämiz bilýäris.Termos käsesi bilen çaý taýýarlasak, çaý uzak wagtlap ýokary derejede bolar. Warmyly we gyzgyn suwuň ýagdaýynda käbir çaý ýapraklaryny hemişe bu görnüşde siňdirip bolmaz.Uzak wagtlap ýokary temperatura diňe bir çaýyň witaminini ýok edip bilmän, çaýy has ajy we özüne çekiji edip biler.Çaýyň tagamyna ýetmekden daşda, çaýyň zyýanly maddalaryny hem köpeldýär, bu saglygymyz üçin gaty erbet.Aslynda, şeýle çaý öndürmek çaýyň gymmaty ýitdi.

Ikinjiden, gazly içgiler
Sagdyn durmuşda ýaşaýan adamlar, gazlandyrylan içginiň sagdyn içgi däldigini bilýärler.Bu görnüşi termos käsesine salsaňyz, käbir himiki reaksiýalary öndürmek aňsat bolar, soň bolsa zyýanly maddalar dörär.Bedeniň bu görnüşde içmegi gowy däl.


Iş wagty: Iýul-17-2020