Takmynan 316 poslamaýan polat termos kuboklary bilen 304 poslamaýan polatdan näme tapawut bar?|ÇUNÇEN

304 poslamaýan polatdan we termos käsesinden 316 poslamaýan polatdan, adaty adamlaryň degip biljek iň köp ýaýran iki metal materialy diýmek bolar.Olaryň arasynda näme tapawut bar?Ora-da soragy biraz giňeliň, poslamaýan polat näme?304 ýa-da 316 poslamaýan polat näme?Polat näme?

Demir we polat
“Demir ýasamak” sözüni köplenç eşidýäris.“Demir ýasamak” diýilýän zat demir magdanyndaky hapalaryň bölünmegini aňladýar.Demir magdanyndaky hapalaryň iň ýokary mukdary ugleroddyr - şonuň üçin uglerodyň derejesini demir ölçemek üçin ulanýarys.
Demir diýlip atlandyrylýan ýokary uglerod (2% -den gowrak) (doňuz demri hem diýilýär);pes uglerod düzümi (2% we ondan aşakda), polat diýilýär (bişirilen demir hem diýilýär).Uglerodyň mukdary näçe ýokary bolsa, şonça-da kyn, şeýle hem has döwük - şonuň üçin polat has berk, ýöne gatylygy pes.

Polat we poslamaýan polat
Poladyň umumy ady “bişirilen demir”.Belki has gowy düşünip bilersiňiz.Täsiriňizdäki tanyş demiriň “poslama” bilen hiç hili baglanyşygy ýok.Polatyň köp görnüşi bar, poslamaýan polat olaryň diňe biridir.

Poslamaýan polat we austenit poslamaýan polat
Adatça doly “poslamaýan polat” ýa-da “poslamaýan polat” diýip atlandyrýan zadymyz “poslamaýan polatdan we kislota çydamly polatdan” - aslynda, polatdan polatdan käbir metal hapalary goşup polatyň poslamagynyň öňüni almak gaty ýönekeý. hrom goşmak).
Röne pasly däl, diňe howa bilen zaýalanmajakdygyny, ukybynyň gaty pesdigini aňladyp biler.Şeýle hem himiki poslama garşy durmagy zerur, şonuň üçin “poslamaýan kislota çydamly polat” bar.
Poslamaýan we kislota çydamly polat ýasamak isleseňiz, köp metal goşmaly - başgaça aýdylanda bir formula bar.Diňe üç umumy formula bar: martensit poslamaýan polat, ferrit poslamaýan polat we austenit poslamaýan polat.
Olaryň arasynda austenit poslamaýan polat iň oňat hemmetaraplaýyn öndürijilige eýe we magnit ýok, şonuň üçin gündelik durmuşymyzda giňden ulanylýar - 304316 austenit poslamaýan polatdan ybarat.


Iş wagty: Iýul-17-2020