Senagat habarlary |

  • Iş wagty: 07-17-2020

    304 poslamaýan polatdan we termos käsesinden 316 poslamaýan polatdan, adaty adamlaryň degip biljek iň köp ýaýran iki metal materialy diýmek bolar.Olaryň arasynda näme tapawut bar?Ora-da soragy biraz giňeliň, poslamaýan polat näme?304 ýa-da 316 poslamaýan polat näme?Wah ...Koprak oka»

  • Iş wagty: 07-17-2020

    Durmuşymyzda termos käsesi has köp ulanylýan zat.Sagdyn durmuşyň meşhurlygy bilen köp adam işe ýa-da daşary çykanda termos kubogyny alar.Içmegi halaýan käbir zatlaryny getirmek gaty amatly.Elbetde, termos käsesindäki suw hem dürli-dürli, ýöne bar ...Koprak oka»

  • Iş wagty: 04-25-2014

    Recentlyakynda dünýäniň köp möhüm ykdysadyýeti tarapyndan çykarylan önümçilik indeksleri, umuman alanyňda, bu ykdysadyýetleriň önümçilik pudaklarynyň giňelmegini we ykdysadyýetiň dikelmegini ýa-da ösmegini dowam etdirýändigini görkezýär.2010-njy ýylyň 1-nji noýabrynda ...Koprak oka»